Oświadczenie o dostępności

1) Deklaracja dostępności

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckjedlina.pl oraz BIP Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju http://bip.ckjedlina.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-20

2) Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • Cześć dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów

Deklarację sporządzono dnia 2021-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa ckjedlina.pl spełnia wymagania w 96,84% oraz www.bip.ckjedlina.pl spełnia wymagania w 99,88%.

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach, kolorystyka strony (zmiana tła, odcienie szarości, negatyw), a także wymuszenie podkreślenia linków. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

3) Aplikacje mobilne

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju nie oferuje aplikacji mobilnej.

4) Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Runo, e-mail: cksekretariat@jedlinazdroj.eu, tel: 74 845 52 49.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

5) Dostępność architektoniczna

  • Piastowska 13, Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju (siedziba główna). Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na poziomie parteru. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Nie ma windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość umówienia spotkania z użytkownikiem na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na terenie obiektu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.

  • Plac Zdrojowy 4a, Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju. Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą trzy wejścia – wszystkie z poziomu chodnika. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Brak miejsc parkingowych przed budynkiem; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój
  • skontaktowania się telefonicznie pod numerem tel. 74 845 52 49.