Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 1 pn. Adaptacja Pawilonu na siedzibę Biblioteki Miejskiej, adaptacja pomieszczeń oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynku Centrum Kultury.

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 900 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Unieważnienie postępowania

Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury, w zakresie Zadania nr 2

Zamówienie: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"

Nr sprawy: CK.271.1.2.2020

Zamawiający: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wartość szacunkowa: powyżej 30 000 Euro

Termin składania ofert: 30.06.2020 godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Centrum Kultury, ul. Piastowska nr 13, pok. nr 1, 58-330 Jedlina-Zdrój

UWAGA: Uzupełnienie załącznika nr 1a do SIWZ - Przykładowa Aranżacja wnętrza wraz z wizualizacją wyposażenia hali

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury, w zakresie Zadania nr 2

Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

Zamówienie: Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

Nr sprawy: CK.271.1.1.2020

Zamawiający: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wartość szacunkowa: powyżej 30 000 Euro

Termin składania ofert: 18.06.2020 godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Centrum Kultury, ul. Piastowska nr 13, pok. nr 1, 58-330 Jedlina-Zdrój

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury