2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

-OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY- dotyczy ogłoszenia pt. Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury, w zakresie Zadania nr 1

2020-06-30

Dotyczy zmian ogłoszenia pt. "Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury, w zakresie Zadania nr 2"

2020-06-26

Unieważnienie postępowania

2020-06-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 1 pn. Adaptacja Pawilonu na siedzibę Biblioteki Miejskiej, adaptacja pomieszczeń oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynku Centrum Kultury.

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 900 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Data utworzenia:2020-02-24
Data publikacji:2020-02-24
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6042

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-02-24 07:16:31aktualizacja2020